Disclaimer


Ansvarsfraskrivelse
 
1. Online Content
 
Forfatteren påtar seg intet ansvar for aktualitet, korrekthet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen. Erstatningskrav mot forfatteren knyttet til materielle eller immaterielle naturen som skyldes bruk eller stillstand av informasjonen eller bruk av feilaktige eller ufullstendige opplysninger er utelukket, med mindre forfatteren er ingen beviselig forsettlig eller grovt uaktsomt utsette.
 
Alle tilbud er uforpliktende. Forfatteren forbeholder seg retten til å endre deler av eller hele tilbudet uten forvarsel, legge til, slette eller opphøre publikasjon midlertidig eller permanent.

2. Henvisninger og lenker
 
Med direkte eller indirekte referanser til eksterne nettsteder ("hyperkoblinger") som ligger utenfor ansvaret til forfatteren, ville ansvar bare gjelde i tilfeller trer i kraft, der forfatteren av innholdet har kunnskap, og det ville være teknisk mulig og rimelig å hindre bruk av ulovlig innhold.
 
Forfatteren erklærer herved uttrykkelig at på tidspunktet for linking, ingen ulovlig innhold på sidene for å bli identifisert. På nåværende og fremtidige design, innhold eller forfatterskap av de koblede / tilkoblede sider forfatteren har ingen innflytelse. Derfor distanserer han seg fra alle innholdet i alle koblede / tilkoblede sider som ble endret etter linking. Denne erklæringen gjelder for alle i sin egen Internett-linker og referanser, samt for utenlandske oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora, link kataloger, adresselister og i alle andre former for databaser der innholdet eksterne skrivetilgang er mulig. For ulovlig, uriktige eller ufullstendige innhold og spesielt for skader som oppstår ved bruk eller stillstand av slik informasjon ligger utelukkende med leverandøren av siden som det henvises ikke var den som har knyttet til disse sidene.

3. Copyright and Trademark Law
Forfatteren søker å respektere opphavsretten til bilder, grafikk, lydfiler, videosekvenser og tekster, for å bruke hans egne bilder, grafikk, lydfiler, videosekvenser og tekster eller å bruke lisensfrie grafikk, lydfiler, videosekvenser og tekster ,
 
Alle nevnt og muligens beskyttet av tredjeparter av Internett merkenavn og varemerker bestemmelsene i gjeldende varemerkelovgivning og eierrettigheter til de respektive registrerte eiere. Bare nevner trenger ikke å trekke den konklusjon at varemerker ikke er beskyttet av loven!
 
Opphavsretten til alt materiale skapt av forfatteren selv fortsatt utelukkende med forfatteren. Enhver reproduksjon eller bruk av grafikk, lyd og videoklipp og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten uttrykkelig tillatelse fra forfatteren.

4. Data Protection
Forutsatt at innen Internett tilbyr muligheten til å legge inn personlige eller forretningsmessige data (e-postadresser, navn, adresser), utlevering av disse dataene av brukeren på frivillig basis. Bruk og betaling av alle tjenester som tilbys - hvis teknisk mulig og rimelig - uten å avsløre slike data eller ved å gi anonyme data eller et pseudonym. Bruken av kontaktdata publisert under forlaget eller sammenlignbar informasjon som postadresser, telefon- og faksnumre og e-postadresser for å sende uønsket informasjon er forbudt. Rettslige skritt mot avsenderne av spam-post i strid med dette forbudet er uttrykkelig forbeholdt.

5. Juridisk gyldighet for denne ansvarsfraskrivelsen
Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en del av internett publikasjonen som du ble henvist til på denne siden. Dersom deler eller enkelte formuleringer av denne teksten er det, ikke lenger eller ikke helt svarer til de gjenværende delene av dokumentet forblir upåvirket i sitt innhold og gyldighet.

tjenester tilbys - hvis teknisk mulig og rimelig - uten å avsløre slike data eller ved å gi anonyme data eller et pseudonym. Bruken av kontaktdata publisert under forlaget eller sammenlignbar informasjon som postadresser, telefon- og faksnumre og e-postadresser for å sende uønsket informasjon er forbudt. Rettslige skritt mot avsenderne av spam-post i strid med dette forbudet er uttrykkelig forbeholdt.


Haftungsausschluss
 
1. Inhalt des Onlineangebotes
 Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
 Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
 Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
 Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
 Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
 Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.